الهی
سیرت راتومیبینےوصورت
رادیگران
شرم داریم ازاینکه محبوب
دیگران باشیم و
منفور تو
پس خدایا
توخوش صورت وخوش
سیرتمان کن
که اول محبوب
توباشیم بعددیگریم

الهی آمین

موضوعات: مناجات  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...