چک :
دعا همانند این است که شما می خواهید چکی را بکشید و حواله ای را بگیرید. پس می بایست پولی در حساب داشته باشید.
کارهایی که در طول هفته انجام می دهید، همانند پولی است که به حسابتان واریز می کنید. اگر در طول هفته خدماتی انجام نداده باشید چطور می خواهید چکی بکشید؟!
اعتبار چک شما به میزان موجودی شماست. نه به میزان رقمی که روی چک می نویسید.
مثلاً اینکه می گویید: « خدایا! پرچم اسلام را سربلند نگهدار » این خود همانند یک چک است، پس باید عملی در حسابتان باشد تا این چکی را که کشیده اید، برگشت نخورد. اگر در حسابتان چیزی نباشد و چکی بکشید دستگیرتان می کنند؛ چون چک بی محل کشیده اید. باید محلی برای این چکها، که همانا اعمال ما می باشند، گذاشت.

#تمثیلات

موضوعات: فرهنگی-اجتماعی- مذهبی  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...